REGULAMIN

 

REGULAMIN AUKCJI ELEKTRONICZNYCH

 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ IDEA GETIN LEASING S.A.

 

 

 

§ 1. Definicje i zasady ogólne

 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały poniższe określenia, oznaczają one:

1.1. IGL – Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 42b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000307665, posiadającą NIP: 5213482474 i REGON: 141374292.

1.2. aukcja – aukcja elektroniczna, która przeprowadzana jest na witrynie internetowej IGL dostępnej pod adresem www.aukcje.ideagetin.pl. Aukcja może być prowadzona w trybie licytacji lub w trybie „kup teraz”.

1.3. system aukcji internetowych IGL – dostępny na witrynie internetowej IGL pod adresem www.aukcje.ideagetin.pl system aukcji elektronicznych, którego administratorem jest Organizator Aukcji, służący zbywaniu Przedmiotów aukcji przez Sprzedających w trybie licytacji lub w trybie „kup teraz”. System ten posiada dwie części:

 1. otwartą – dostępną dla użytkowników, pozwalającą na przeglądanie aktualnie trwających aukcji,

 2. zamkniętą – przeznaczoną wyłącznie dla osób, które poprzez poprawne dokonanie rejestracji uzyskały status oferenta, dostępną po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła (konto oferenta), pozwalającą zarówno na przeglądanie aktualnie trwających aukcji, jak i na aktywne (czynne) uczestnictwo w nich.

1.4. użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po wejściu na witrynę internetową IGL dostępną pod adresem www.aukcje.ideagetin.pl ma możliwość przeglądania aktualnie trwających aukcji. W celu aktywnego (czynnego) uczestnictwa w aukcji użytkownik musi uzyskać status oferenta. 

1.5. oferent – z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, oferentem może być:

 1. pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument w rozumieniu przepisu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,

 2. osoba prawna,

 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

zarejestrowana w systemie aukcji internetowych IGL, która dokonała rejestracji i otrzymała od Organizatora Aukcji login i hasło oraz której dane zostały potwierdzone poprzez pracownika IGL i w wyniku tego konto oferenta zostało aktywowane. Oferent będący osobą fizyczną uczestniczy w aukcji osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela – osobę fizyczną umocowaną do uczestniczenia w aukcji w jego imieniu. Oferent będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej uczestniczy w aukcji poprzez reprezentanta uprawnionego do jego reprezentacji lub poprzez swojego przedstawiciela – osobę fizyczną, która została umocowana do uczestniczenia w aukcji w imieniu oferenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

1.6. oferta – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji złożone przez oferenta Sprzedającemu.

1.7. postąpienie – minimalna wartość, o którą należy przebić najwyższą ofertę złożoną dotychczas w aukcji prowadzonej w trybie licytacji w celu złożenia przez oferenta własnej oferty.

1.8. login – adres e-mail wpisany przez oferenta przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego do systemu aukcji internetowych IGL. Login oraz hasło umożliwiają oferentowi zalogowanie się na konto w systemie aukcji internetowych IGL.

1.9. hasło – ciąg znaków wpisany przez oferenta przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego do systemu aukcji internetowych IGL. Hasło wraz z loginem umożliwiają oferentowi zalogowanie się do konta w systemie aukcji internetowych IGL. Hasło może zawierać litery, cyfry oraz znaki specjalne !@#$%^&*:; i musi składać się z min. 10 i maks. 15 znaków. Hasło musi zawierać przynajmniej 1 dużą literę, 1 cyfrę oraz 1 znak specjalny.

1.10. Przedmiot aukcji – rzecz będąca ruchomością lub zbywalne prawo majątkowe, wystawione na sprzedaż w systemie aukcji internetowych IGL na zasadach określonych w Regulaminie.

1.11. Sprzedający – podmiot wystawiający na sprzedaż Przedmioty aukcji na zasadach określonych w Regulaminie. Sprzedającym mogą być:

 1. IGL,

 2. inne spółki handlowe należące do grupy kapitałowej IGL,

 3. Idea Fleet S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 42b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000035259, posiadająca NIP: 8991015508 i REGON: 930494344;

 4. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, inna niż wymienione powyżej w lit. a)-c), które zleciły Organizatorowi Aukcji sprzedaż Przedmiotów aukcji stanowiących ich własność przy wykorzystaniu systemu aukcji internetowych IGL.

1.12. Organizator Aukcji – IGL.

1.13. Regulamin – niniejszy „Regulamin aukcji elektronicznych organizowanych przez Idea Getin Leasing S.A.”.

2. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości udziału w określonych aukcjach do oferentów będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. Informacja o braku możliwości udziału w aukcji przez oferenta będącego konsumentem zawarta będzie w opisie aukcji i będzie miała brzmienie: „Aukcja skierowana do podmiotów gospodarczych”. 

3. Organizator Aukcji oferuje do sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie ruchomości stanowiące własność Sprzedających. 

4. Wybór trybu prowadzenia aukcji (tryb licytacji lub tryb „kup teraz”) należy do Organizatora Aukcji, który ustala go w porozumieniu ze Sprzedającym.

5. Do czasu zakończenia (zamknięcia) aukcji Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do wycofania z aukcji części lub całości rzeczy będących ruchomością lub zbywalnych praw majątkowych stanowiących Przedmiot aukcji.

6. Do czasu udzielenia przybicia Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do odwołania albo zamknięcia aukcji bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. To uprawnienie nie dotyczy aukcji, w których mogą brać udział oferenci będący konsumentami (aukcji innych niż „Aukcje skierowane do podmiotów gospodarczych”).

 

§ 2. Czas trwania aukcji

 

1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 oraz 3, standardowy czas trwania aukcji Przedmiotu aukcji wynosi 4 dni, licząc od dnia wprowadzenia jej do systemu aukcji internetowych IGL.

2. Organizator Aukcji zastrzega sobie możliwość organizacji aukcji z czasem trwania krótszym lub dłuższym niż czas standardowy wskazany w pkt. 1, bez podania przyczyn. Czas pozostały do zakończenia danej aukcji jest każdorazowo podawany do wiadomości użytkowników i oferentów w jej opisie.

3. W przypadku aukcji prowadzonych w trybie licytacji, złożenie przez oferenta oferty na nie więcej niż 2 minuty przed planowanym terminem zakończenia aukcji, automatycznie przedłuża czas jej trwania o kolejne 2 minuty.

 

 

§ 3. Uzyskiwanie statusu oferenta

 

1. Każdy użytkownik systemu aukcji internetowych IGL w celu uzyskania możliwości składania ofert zakupu Przedmiotu aukcji musi uzyskać status oferenta. W celu uzyskania statusu oferenta:

 1. należy wypełnić formularz rejestracyjny, udostępniony użytkownikom na witrynie internetowej IGL dostępnej pod adresem www.aukcje.ideagetin.pl, podając m.in. hasło, które użytkownik nadaje sobie indywidualnie, po spełnieniu określonych przez system aukcji internetowych IGL wymagań;

 2. po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłany link aktywacyjny, w który należy kliknąć w celu kontynuowania procesu rejestracji użytkownika. Otrzymanie linku aktywacyjnego oznacza, że użytkownik prawidłowo wypełnił formularz rejestracyjny;

 3. pracownik IGL, w terminie do 2 dni roboczych od daty kliknięcia przez użytkownika w otrzymany e-mailem link aktywacyjny, weryfikuje dane podane przy rejestracji.

2. Aktywacji konta użytkownika dokonuje pracownik IGL. Warunkiem aktywacji konta użytkownika przez pracownika IGL jest  wykonanie wszystkich czynności, o których mowa w pkt. 1 lit. a)-c).

3. Po aktywacji konta przez pracownika IGL, użytkownik otrzymuje status oferenta.

4. W celu dostępu do zamkniętej części systemu aukcji internetowych IGL i aktywnego (czynnego) uczestniczenia w aukcji, oferent musi się zalogować na swoje konto. W procesie logowania należy podać adres e-mail (login) i hasło podane przez oferenta w procesie rejestracji.

5. Po zalogowaniu do zamkniętej części systemu aukcji internetowych IGL, oferent uzyskuje dostęp do swojego konta (panelu oferenta), dzięki któremu:

 1. może wziąć udział w trwających aukcjach,

 2. posiada wgląd w listę aukcji trwających, w których bierze udział,

 3. może złożyć ofertę w aukcji prowadzonej w trybie licytacji,

 4. może złożyć ofertę w aukcji prowadzonej w trybie „kup teraz”,

 5. może złożyć propozycję nabycia Przedmiotu aukcji korzystając z opcji „negocjuj cenę”,

 6. posiada wgląd w listę aukcji historycznych, w których brał udział,

 7. posiada wgląd w listę wygranych przez siebie aukcji.

4. W stosunku do nabywców Przedmiotu aukcji Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w trakcie rejestracji. Weryfikacja dokonywana jest poprzez żądanie przedstawienia stosownego dokumentu do wglądu Organizatorowi Aukcji i spisanie przez Organizatora Aukcji danych w nim zawartych oraz poprzez pozyskiwanie innych informacji, których gromadzenie przez Organizatora Aukcji jest możliwe na podstawie przepisów prawa polskiego. 

5. Oferent może skierować do Organizatora Aukcji wniosek zawierający żądanie usunięcia jego konta z systemu aukcji internetowych IGL. Wniosek taki powinien być skierowany w formie pisemnej na adres: Idea Getin Leasing S.A., ul. Fabryczna 24, 55-080 Pietrzykowice lub w formie elektronicznej na adres e-mail: poleasingowe@ideagetin.pl.

6. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku z żądaniem usunięcia konta oferenta z systemu aukcji internetowych IGL, Organizator Aukcji usunie takie konto, co będzie równoznaczne z utratą przez wnioskodawcę statusu oferenta.

7. Rejestracja w systemie aukcji internetowych IGL i uzyskanie statusu oferenta przez:

 1. osobę fizyczną lub

 2. osobę prawną lub

 3. jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej będącą przedsiębiorcą, oznacza wyrażenie zgody na wyłączenie stosowania przepisów art. 661 kodeksu cywilnego do aukcji organizowanych na zasadach określonych w Regulaminie i składanych w nich ofert w postaci elektronicznej.

8. Każdy oferent może posiadać tylko jedno konto w systemie aukcji internetowych IGL, które umożliwia aktywne (czynne) uczestniczenie w aukcjach.

9. Użytkownik, który jest zainteresowany uzyskaniem statusu oferenta, przed dokonaniem rejestracji w systemie aukcji internetowych IGL, zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Przez dokonanie rejestracji w systemie aukcji internetowych IGL, oferent akceptuje brzmienie niniejszego Regulaminu i przyjmuje do wiadomości, że jest związany jego postanowieniami.

§ 4. Aukcja prowadzona w trybie licytacji

 

1. W aukcji prowadzonej w trybie licytacji może uczestniczyć wyłącznie oferent, który zalogował się do systemu aukcji internetowych IGL.

2. Cena wywoławcza w aukcji prowadzonej w trybie licytacji ustalana jest jako cena minimalna nabycia Przedmiotu aukcji, a wysokość postąpienia wskazana jest opisie danej aukcji.

3. Złożenie oferty przez oferenta odbywa się poprzez wpisanie kwoty oferowanej i kliknięcie ikony w polu „licytuj” przy Przedmiocie aukcji na który oferent chce złożyć ofertę zakupu, bądź zaakceptowaniu przez oferenta kwoty minimalnej zasugerowanej przez system aukcji internetowych IGL. Po złożeniu oferty, niepełna nazwa oferenta pojawia się w opisie danej aukcji wraz ze wskazaniem wysokości oferowanej kwoty.

4. Złożenie przez oferenta oferty jest równoznaczne z akceptacją przez oferenta bez zastrzeżeń stanu technicznego Przedmiotu Aukcji, w tym także jego wyposażenia.

5. Oferent ma również możliwość określenia ceny maksymalnej, jaką jest gotowy zapłacić za licytowany Przedmiot aukcji. W takim przypadku system aukcji internetowych IGL automatycznie ustawi jego ofertę na kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych oferentów o minimalną wysokość postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego oferenta, system aukcji internetowych IGL automatycznie wygeneruje ofertę na kwotę pozwalającą przebić ofertę tego oferenta o minimalną wysokość postąpienia wymaganą zgodnie z pkt. 2 powyżej, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej określonej przez oferenta. Jeżeli powiększenie o minimalną wysokość postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej określonej przez oferenta – system aukcji internetowych IGL wygeneruje jako ostatnią ofertę na kwotę równą cenie maksymalnej określonej przez oferenta.

6. W czasie trwania aukcji prowadzonej w trybie licytacji oferent może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać jako cena maksymalna kwoty niższej lub równej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego oferenta.

7. Z zastrzeżeniem pkt. 8, oferenci są związani złożonymi ofertami do czasu zakończenia aukcji. Każdy oferent może złożyć dowolną ilość ofert na każdy z oferowanych do sprzedaży Przedmiotów aukcji.

8. Oferta wyższa na ten sam Przedmiot aukcji złożona przez tego samego oferenta powoduje, iż przestaje go wiązać oferta złożona na kwotę niższą.

9. Aukcja kończy się z upływem czasu, na jaki została ogłoszona, z zastrzeżeniem postanowień § 2 pkt. 3. Przez zakończenie (zamknięcie) aukcji rozumie się upływ terminu, w jakim można składać oferty zakupu Przedmiotu aukcji.

10. Po zakończeniu aukcji Organizator Aukcji informuje oferenta, który złożył najwyższą ofertę, o tym fakcie. Informacja ta jest przekazywana oferentowi elektronicznie, poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej oferenta wskazany w panelu (koncie) oferenta. Przybicia Organizator Aukcji udziela najwyższej kwotowo ofercie, która została złożona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Przybicia Organizator Aukcji udziela w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia (zamknięcia) aukcji. O udzieleniu przybicia Organizator Aukcji zawiadamia wygrywającego aukcję oferenta elektronicznie, poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej oferenta wskazany w panelu (koncie) oferenta.

11. W przypadku oferenta będącego konsumentem, przybicie nie powoduje zawarcia z konsumentem umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji. Wraz z informacją o udzieleniu przybicia, Organizator Aukcji informuje oferenta będącego konsumentem o konieczności zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji w formie pisemnej, zgodnie z postanowieniami pkt. 12 poniżej. Zawarcie umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji z oferentem nie będącym konsumentem następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wraz z informacją o udzieleniu przybicia, Organizator Aukcji informuje oferenta nie będącego konsumentem o numerze rachunku na jaki ma zostać dokonana wpłata kwoty wylicytowanej za nabycie Przedmiotu aukcji.

12. W przypadku, gdy w danej aukcji najwyższa oferta zostanie złożona przez oferenta będącego konsumentem, Organizator Aukcji po udzieleniu przybicia, pocztą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w panelu (koncie) oferenta) niezwłocznie zawiadamia o tym oferenta i informuje go równocześnie o:

 1. konieczności zawarcia w terminie 7 dni od otrzymania Organizatora Aukcji powyższej informacji pisemnej umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji w lokalu IGL w Pietrzykowicach, przy ul. Fabrycznej 24,

 2. numerze rachunku bankowego, na który należy uiścić zaoferowaną cenę za nabycie Przedmiotu aukcji wraz z należnym podatkiem VAT,

 3. numerze rachunku bankowego na który należy uiścić prowizję za udział w aukcji należną Organizatorowi Aukcji (o ile jest ona przewidziana w warunkach danej aukcji).

Wzór umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Przeniesienie własności Przedmiotu aukcji na podstawie tej umowy następuje pod warunkiem zawieszającym wpłaty na rzecz Sprzedającego ceny zaoferowanej na aukcji wraz z należnym podatkiem VAT, w terminie do 3 dni od podpisania umowy sprzedaży (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej), a wydanie Przedmiotu aukcji nabywcy następuje nie wcześniej niż po wpływie do Sprzedającego ceny Przedmiotu aukcji zaoferowanej na aukcji wraz z należnym podatkiem VAT oraz prowizji za udział w aukcji należnej Organizatorowi Aukcji. W przypadku, gdy oferent będący konsumentem nie zawrze ze Sprzedającym umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji w ciągu 7 dni od poinformowania go przez Organizatora Aukcji o konieczności zawarcia tej umowy, złożona oferta przestaje wiązać oferenta będącego konsumentem, a Organizator Aukcji może Przedmiot aukcji wystawić ponownie na aukcję bez wyznaczania oferentowi dodatkowego terminu na zawarcie umowy sprzedaży lub – według wyboru Organizatora Aukcji - zaproponować ją oferentowi, który w danej aukcji zaoferował drugą w kolejności najwyższą cenę.

13. W przypadku nieuiszczenia przez oferenta nie będącego konsumentem, któremu udzielono przybicia, ceny za nabycie Przedmiotu aukcji na rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu przesyłanym przez Organizatora Aukcji zgodnie z pkt. 11 lub w przypadku braku możliwości skutecznego skontaktowania się przez Organizatora Aukcji z oferentem za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w panelu (koncie) oferenta, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia (zamknięcia) aukcji, Sprzedający ma prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z oferentem, któremu udzielono przybicia, bez wyznaczania mu dodatkowego terminu. W takiej sytuacji – według wyboru Sprzedającego – aukcja może zostać zamknięta bez wyboru którejkolwiek z ofert lub też oferta sprzedaży Przedmiotu aukcji może być skierowana do kolejnego oferenta, którego oferta była w aukcji druga w kolejności pod względem ceny zaoferowanej za nabycie Przedmiotu aukcji.

14. Oferenci, którym nie udzielono przybicia, z chwilą zakończenia aukcji przestają być związani złożonymi ofertami.

15. Informacja o zakończeniu aukcji (na skutek wyboru oferty albo na skutek zamknięcia aukcji bez wyboru którejkolwiek z ofert) ogłaszana jest poprzez podanie stosownej informacji w opisie aukcji.

 

§ 5. Aukcja prowadzona w trybie „kup teraz”

 

1. W aukcji prowadzonej w trybie „kup teraz” może uczestniczyć wyłącznie oferent, który zalogował się do systemu aukcji internetowych IGL.

2. Cena nabycia Przedmiotu aukcji przez oferenta jest równa cenie wywoławczej Przedmiotu aukcji.

3. W przypadku aukcji prowadzonej w trybie „kup teraz” możliwe jest tylko złożenie przez oferenta oferty o wartości równej cenie wywoławczej Przedmiotu aukcji.

4. Złożenie oferty odbywa się poprzez kliknięcie ikony w polu „kup teraz” przy opisie Przedmiotu aukcji, na który oferent chce złożyć ofertę.

5. Przybicia w tym trybie Organizator Aukcji udziela oferentowi, który złożył pierwszą ofertę zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Złożenie oferty powoduje automatycznie zakończenie (zamknięcie) aukcji z momentem złożenia oferty.

6. Przybicia Organizator Aukcji udziela w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia (zamknięcia) aukcji. O udzieleniu przybicia Organizator Aukcji zawiadamia wygrywającego aukcję oferenta elektronicznie, poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej oferenta wskazany w panelu (koncie) oferenta.

7. W przypadku oferenta będącego konsumentem, przybicie nie powoduje zawarcia z konsumentem umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji. Wraz z informacją o udzieleniu przybicia, Organizator Aukcji informuje oferenta będącego konsumentem o konieczności zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji w formie pisemnej, zgodnie z postanowieniami pkt. 8 poniżej. Zawarcie umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji z oferentem nie będącym konsumentem następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wraz z informacją o udzieleniu przybicia, Organizator Aukcji informuje oferenta nie będącego konsumentem o numerze rachunku na jaki ma zostać dokonana wpłata kwoty zaoferowanej za nabycie Przedmiotu aukcji.

8. W przypadku, gdy w danej aukcji pierwsza oferta zostanie złożona przez oferenta będącego konsumentem, Organizator Aukcji pocztą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w panelu (koncie) oferenta) niezwłocznie zawiadamia o tym oferenta. Następnie Organizator Aukcji w ten sam sposób informuje go o:

 1. udzieleniu na jego rzecz przybicia,

 2. konieczności zawarcia w terminie 7 dni od otrzymania Organizatora Aukcji powyższej informacji pisemnej umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji w lokalu IGL w Pietrzykowicach, przy ul. Fabrycznej 24,

 3. numerze rachunku bankowego, na który należy uiścić zaoferowaną cenę za nabycie Przedmiotu aukcji wraz z należnym podatkiem VAT,

 4. numerze rachunku bankowego na który należy uiścić prowizję za udział w aukcji należną Organizatorowi Aukcji (o ile jest przewidziana w warunkach danej aukcji).

Wzór umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Przeniesienie własności Przedmiotu aukcji na podstawie tej umowy następuje pod warunkiem zawieszającym wpłaty na rzecz Sprzedającego ceny zaoferowanej na aukcji wraz z należnym podatkiem VAT, w terminie do 3 dni od podpisania umowy sprzedaży (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej), a wydanie Przedmiotu aukcji nabywcy następuje nie wcześniej niż po wpływie do Sprzedającego ceny Przedmiotu aukcji zaoferowanej na aukcji wraz z należnym podatkiem VAT oraz prowizji za udział w aukcji należnej Organizatorowi Aukcji. W przypadku, gdy oferent będący konsumentem nie zawrze ze Sprzedającym umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji w ciągu 7 dni od poinformowania go przez Organizatora Aukcji o konieczności zawarcia tej umowy, złożona oferta przestaje wiązać oferenta będącego konsumentem a Organizator Aukcji może Przedmiot aukcji wystawić ponownie na aukcję bez wyznaczania oferentowi dodatkowego terminu na zawarcie umowy sprzedaży.

9. W przypadku nieuiszczenia przez oferenta nie będącego konsumentem, któremu udzielono przybicia, ceny za nabycie Przedmiotu aukcji na rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu przesyłanym przez Organizatora Aukcji zgodnie z pkt. 7 lub w przypadku braku możliwości skutecznego skontaktowania się przez Organizatora Aukcji z oferentem za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w panelu (koncie) oferenta, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia (zamknięcia) aukcji, Sprzedający ma prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z oferentem, któremu udzielono przybicia, bez wyznaczania mu dodatkowego terminu. W takiej sytuacji aukcja zostanie zamknięta bez dokonania sprzedaży Przedmiotu aukcji.

10. Informacja o zakończeniu aukcji (na skutek wyboru oferty albo na skutek zamknięcia aukcji bez dokonania sprzedaży Przedmiotu aukcji) ogłaszana jest poprzez podanie stosownej informacji w opisie aukcji.

11. Oferent może dokonać u Organizatora Aukcji telefonicznej rezerwacji Przedmiotu aukcji prowadzonej w trybie „kup teraz”. Rezerwacja służy możliwości zapoznania się ze stanem Przedmiotu aukcji i dokonania jego oględzin. Rezerwacja jest dokonywana na okres do 3 dni roboczych. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. oferent będący podmiotem zagranicznym) Organizator Aukcji może podjąć decyzję o dokonaniu rezerwacji na okres dłuższy. O rezerwacji Przedmiotu aukcji oraz jej okresie Organizator Aukcji zawiadamia przez zamieszczenie stosownej informacji w opisie aukcji. W tym czasie pozostali oferenci nie mogą złożyć oferty zakupu Przedmiotu aukcji. Dokonanie rezerwacji nie ma wpływu na czas trwania aukcji, który biegnie nadal po zarezerwowaniu Przedmiotu aukcji przez jednego z oferentów.

 

 

§ 6. Możliwość negocjowania ceny w aukcjach prowadzonych w trybie „kup teraz”

 

1. Do aukcji prowadzonych w trybie „kup teraz” Organizator Aukcji ma możliwość udostępnienia oferentom dodatkowo możliwości negocjowania ceny Przedmiotu aukcji.

2. Jeśli możliwość negocjowania ceny Przedmiotu aukcji została do trwającej aukcji udostępniona przez Organizatora Aukcji, zaproponowanie przez oferenta ceny nabycia Przedmiotu aukcji odbywa się poprzez kliknięcie ikony w polu „negocjuj cenę” przy opisie Przedmiotu aukcji i podanie wysokości ceny, którą dany oferent jest skłonny zapłacić za nabycie Przedmiotu Aukcji. Proponowana cena może być niższa niż cena wywoławcza Przedmiotu aukcji.

3. Zaproponowanie przez oferenta ceny nabycia Przedmiotu aukcji nie stanowi złożenia oferty. Oferent ani Sprzedający nie są związani ceną nabycia zaproponowaną za nabycie Przedmiotu aukcji.

4. Jeśli cena nabycia Przedmiotu aukcji zaproponowana przez oferenta zostanie zaakceptowana przez Sprzedającego, Organizator Aukcji dokona zmiany warunków trwającej aukcji, polegającej na obniżeniu ceny wywoławczej Przedmiotu aukcji do wysokości zaproponowanej przez oferenta, o czym oferent proponujący cenę zostanie powiadomiony przez Organizatora Aukcji za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w panelu (koncie) oferenta. Nowa cena wywoławcza od momentu jej zmiany będzie też widoczna w opisie aukcji dla wszystkich oferentów i użytkowników. W takim przypadku, oferent zainteresowany nabyciem Przedmiotu aukcji po wynegocjowanej cenie, może dokonać nabycia składając ofertę poprzez kliknięcie ikony w polu „kup teraz” przy opisie Przedmiotu aukcji.

5. Sprzedający ani Organizator Aukcji nie zastrzegają na rzecz oferenta, który w drodze negocjacji doprowadził do zmiany ceny wywoławczej Przedmiotu aukcji, pierwszeństwa jego nabycia. Jeżeli inny oferent poprzez kliknięcie ikony w polu „kup teraz” przy opisie Przedmiotu aukcji złoży ofertę nabycia Przedmiotu aukcji przed oferentem, który w drodze negocjacji doprowadził do zmiany ceny wywoławczej Przedmiotu aukcji, to na jego rzecz zostanie udzielone przybicie.

 

§ 7. Zapłata ceny i prowizji za udział w aukcji

 

1. Ceny Przedmiotu aukcji podane w opisie aukcji w czasie jej trwania, w tym w szczególności cena wywoławcza Przedmiotu aukcji oraz cena wylicytowana są:

 1. cenami netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami;

 2. cenami brutto - w przypadku sprzedaży Przedmiotu aukcji na podstawie faktury VAT marża.

2. Ceny Przedmiotu aukcji podane w opisie aukcji w czasie jej trwania nie obejmują kosztu jego ubezpieczenia w przypadku gdy jest ono wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami.

3. Prowizja z tytułu udziału w aukcji jest płatna przez oferenta na rzecz którego nastąpiło przybicie. Prowizja z tytułu udziału w aukcji w wysokości wskazanej przez Organizatora Aukcji liczona jest od ceny netto nabycia danego Przedmiotu aukcji. W przypadku, gdy cena netto nabycia Przedmiotu aukcji równa jest cenie brutto (faktura VAT marża), prowizja z tytułu udziału w aukcji naliczana jest od ceny nabycia. Kwoty prowizji wskazane w zdaniach poprzednich są wartościami netto, powiększanymi każdorazowo o podstawową stawkę VAT określoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W przypadku oferenta na rzecz którego udzielono przybicia nie będącego konsumentem, w sytuacji nieuiszczenia przez niego ceny nabycia Przedmiotu aukcji w terminie 3 dni roboczych od zakończenia (zamknięcia) aukcji, Sprzedający ma prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z takim oferentem, bez wyznaczania mu dodatkowego terminu. W przypadku oferenta na rzecz którego udzielono przybicia będącego konsumentem, brak wpłaty ceny nabycia Przedmiotu aukcji w terminie 3 dni od zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji skutkuje jej wygaśnięciem. Sprzedający w takim przypadku może skierować Przedmiot aukcji do ponownej sprzedaży, bez wyznaczania dodatkowego terminu, lub – w przypadku aukcji prowadzonych w trybie licytacji - zaproponować nabycie Przedmiotu aukcji oferentowi, który w danej aukcji zaoferował drugą w kolejności najwyższą cenę.

5. Warunkiem przeniesienia prawa własności Przedmiotu Aukcji ze Sprzedającego na nabywcę, jest wpływ środków pieniężnych równych cenie nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega, że prawo własności Przedmiotu Aukcji przechodzi na nabywcę dopiero po zapłacie pełnej ceny nabycia Przedmiotu aukcji.

6. Organizator Aukcji przyjmuje zapłatę ceny nabycia Przedmiotu aukcji wyłącznie w formie przelewu z rachunku bankowego należącego do nabywcy. W przypadku uiszczenia ceny nabycia Przedmiotu aukcji z rachunku bankowego nienależącego do nabywcy, Organizator aukcji zastrzega sobie prawo zwrotu otrzymanej kwoty, ze skutkiem w postaci braku uiszczenia ceny nabycia Przedmiotu aukcji przez nabywcę. Treść powyższego postanowienia nie dotyczy nabywców będących konsumentami.

7. Wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż Przedmiotu aukcji, faktury z tytułu prowizji za udział w aukcji oraz wydanie Przedmiotu aukcji następuje w terminie do 7 dni roboczych od wpływu ceny oraz prowizji z tytułu udziału w aukcji odpowiednio na rachunek Sprzedającego i Organizatora Aukcji, zgodnie z danymi podanymi przez oferenta i dostępnymi dla Organizatora Aukcji w panelu (koncie) oferenta.

§ 8. Odbiór Przedmiotu aukcji zakupionego przez nabywcę

 

1. Oferent będący nabywcą dokonuje odbioru zakupionego Przedmiotu aukcji po uzyskaniu pocztą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w panelu (koncie) oferenta) zawiadomienia od Organizatora Aukcji o możliwości jego odbioru. Odbiór zakupionego Przedmiotu aukcji powinien nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez nabywcę zawiadomienia o możliwości odbioru.

2. Warunkiem wydania nabywcy zakupionego Przedmiotu aukcji jest dokonanie wpłaty na rzecz Organizatora Aukcji prowizji za udział w aukcji. Zawiadomienie o możliwości odbioru jest przekazywane nabywcy dopiero po wpływie kwoty prowizji za udział w aukcji na rachunek bankowy Organizatora Aukcji.

3. W przypadku nieodebrania przez nabywcę zakupionego Przedmiotu aukcji w terminie wskazanym w pkt. 1, Sprzedający może obciążyć nabywcę kosztami parkowania/przechowania Przedmiotu aukcji:

 

 1. niewymagającego przechowywania w szczególnych warunkach - w zryczałtowanej wysokości 25 zł netto, za każdy rozpoczęty dzień przechowywania Przedmiotu aukcji,

 2. przechowywanych w szczególnych warunkach - rzeczywistymi kosztami przechowania Przedmiotu aukcji, w tym zwłaszcza na parkingach i w magazynach obcych, za każdy rozpoczęty dzień przechowywania Przedmiotu aukcji w szczególnych warunkach. W takim przypadku Sprzedający wykaże nabywcy wysokość poniesionych kosztów przechowywania Przedmiotu aukcji.

 3. W takim przypadku Sprzedający może również wyznaczyć nabywcy odpowiedni dodatkowy termin na dokonanie odbioru, a po jego bezskutecznym upływie – według wyboru Sprzedawcy: odstąpić od umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji na podstawie art. 491 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny albo dokonać ponownej sprzedaży Przedmiotu aukcji na podstawie art. 551 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. Postanowienia te nie dotyczą nabywców będących konsumentami.

4. Od momentu dokonania zapłaty ceny za wylicytowany Przedmiot aukcji, przestaje działać ochrona ubezpieczeniowa Przedmiotu aukcji, a odpowiedzialność za składowany Przedmiot aukcji ponosi oferent będący jego nabywcą.

5. Jeśli Przedmiotem aukcji był pojazd lub maszyna samobieżna, warunkiem wydania Przedmiotu aukcji jest alternatywnie:

 1. podpisanie przez oferenta będącego nabywcą, pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC dotyczącej tego pojazdu – ze względu na okoliczność opisaną w § 7 pkt. 2 Regulaminu. Oświadczenie to zostanie złożone w imieniu oferenta przez Sprzedającego bądź Organizatora Aukcji u właściwego ubezpieczyciela albo

 2. dokonanie przez oferenta będącego nabywcą zwrotu na rzecz Sprzedającego kwoty odpowiadającej niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej z ubezpieczenia OC Przedmiotu aukcji, przypadającej za okres po przejściu własności Przedmiotu aukcji na nabywcę, według wyboru oferenta będącego nabywcą.

W przypadku niewykonania przez oferenta obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w lit. a) albo zwrotu, o którym mowa w lit. b), Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia od oferenta będącego nabywcą odszkodowania za szkodę z tego wynikłą na zasadach ogólnych. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą nabywców będących konsumentami.

6. Załadunek oraz wyprowadzenie z parkingu bądź magazynu wylicytowanego Przedmiotu aukcji leży po stronie nabywcy i jest dokonywane na jego koszt i ryzyko. Sprzedający może nieodpłatnie dokonać załadunku odbieranego Przedmiotu aukcji na ryzyko nabywcy, po uprzednim uzgodnieniu, chyba, że nabywca dokonał próby odbioru Przedmiotu aukcji niewłaściwym środkiem transportu.

7. Przy dokonywaniu odbioru zakupionego Przedmiotu aukcji nabywca może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku pełnomocnik musi legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez nabywcę. Pomocniczo przygotowany wzór takiego pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 9. Finansowanie nabycia Przedmiotu aukcji

 

1. Na wniosek nabywcy, któremu udzielono przybicia, na niektóre Przedmioty aukcji, oznaczone odpowiednio w ogłoszeniu o aukcji, możliwe jest zawarcie z IGL lub inną spółką z grupy kapitałowej IGL umowy leasingu lub pożyczki. Warunkami koniecznymi zawarcia z IGL lub inną spółką z grupy kapitałowej IGL umowy o finansowanie zakupu w postaci umowy leasingu lub pożyczki są:

 1. wpłata prowizji za udział w aukcji przez nabywcę w określonej na fakturze pro forma wysokości - w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez nabywcę zawiadomienia od Organizatora Aukcji o wyborze jego oferty i udzieleniu mu przybicia,

 2. spełnienie przez nabywcę Przedmiotu aukcji oraz przedmiotu finansowania wymogów określonych w procedurach zawieraniu umów danego rodzaju stawianych przez IGL lub inną spółkę z grupy kapitałowej IGL, która ma być odpowiednio leasingodawcą lub pożyczkodawcą.

2. W przypadku zawarcia przez nabywcę z IGL lub inną spółką z grupy kapitałowej IGL umowy finansowania zakupu Przedmiotu aukcji, w której Przedmiot aukcji będzie stanowił zabezpieczenie zawartej umowy, cena nabycia Przedmiotu aukcji od Sprzedającego będzie jednocześnie wartością ofertową tej umowy.

3. Na wniosek nabywcy, któremu udzielono przybicia, możliwe jest również sfinansowanie nabycia wylicytowanego Przedmiotu aukcji przez podmiot inny niż IGL i spółki z grupy kapitałowej IGL. Jeśli finansowanie nabycia ma nastąpić w postaci leasingu lub najmu, to kupującym będzie podmiot finansujący nabycie Przedmiotu aukcji. Dane podmiotu finansującego niezbędne do wystawienia faktury VAT i zawarcia umowy sprzedaży podaje Sprzedającemu nabywca. Sprzedaż na rzecz podmiotu finansującego nabycie Przedmiotu aukcji następuje z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedawanego Przedmiotu aukcji oraz bez udzielenia gwarancji na sprzedawany Przedmiot aukcji. Wzór umowy sprzedaży stosowany przez Sprzedającego w takich przypadkach stanowi załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.    

4. Zarówno w przypadku opisanym w pkt. 1-2, jak i w przypadku opisanym w pkt. 3, zakończenie procesu finansowania powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od zakończenia aukcji.

5. Negatywna decyzja w przedmiocie udzielenia finansowania podjęta odpowiednio przez IGL, spółkę zależną z grupy kapitałowej IGL lub inny podmiot finansujący, upływ terminu określonego w pkt. 4 lub odmowa podpisania przez podmiot finansujący ze Sprzedającym umowy sprzedaży, o której mowa w pkt. 3 powyżej, nie zwalnia nabywcy od obowiązku zapłaty ceny za nabycie Przedmiotu aukcji. W takich przypadkach, w zależności od trybu w którym aukcja była prowadzona, postanowienia § 4 pkt. 13 bądź § 5 pkt. 9 stosuje się odpowiednio.

 

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych oferentów

 

1. Administratorem danych osobowych oferentów jest Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42b, dalej zwana „Organizatorem Aukcji”.

2. Z powołanym u Organizatora Aukcji Inspektorem Ochrony Danych oferent może się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Organizatora Aukcji (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: IOD@ideagetin.pl.

3. Dane osobowe oferentów będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 1. w celu założenia konta oferenta w systemie aukcji internetowych IGL oraz umożliwienia oferentowi wzięcia aktywnego (czynnego) udziału w aukcji poprzez system aukcji internetowych IGL – w związku z koniecznością podjęcia na żądanie oferenta działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, którym jest poszerzanie możliwości dystrybuowania swojej oferty różnymi kanałami dystrybucji,

 2. w sytuacji zakupu Przedmiotu aukcji w systemie aukcji internetowych IGL - w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym w celu wystawienia faktury,

 3. w celach marketingowych (uwzględniających profilowanie w tych celach) – na podstawie zgody oferenta, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Aukcji, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez Organizatora Aukcji,

 4. w wewnętrznych celach administracyjnych Organizatora Aukcji, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Aukcji,

 5. w sytuacji naruszenia przez oferenta niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych – w celu niezbędnym do podjęcia działań koniecznych do wyeliminowania oferenta z udziału w prowadzonych przez Organizatora Aukcji aukcjach w przyszłości - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora Aukcji, jakim jest dbanie o bezpieczeństwo transakcji oraz reputację i dobre imię Organizatora Aukcji,

 6. w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji składanych przez oferenta oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Aukcji polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami,

 7. w celu analitycznym oraz badania satysfakcji oferenta – będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Aukcji, jakimi są doskonalenie prezentowanych przez Organizatora Aukcji produktów i usług pod kątem zapotrzebowania i zadowolenia oferentów.

4. Dane osobowe oferentów mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w aukcji, jak np. Sprzedającym, podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedających bądź Organizatora Aukcji usługi przechowania lub transportu Przedmiotów aukcji lub podmiotom dostarczającym Organizatorowi Aukcji usługi bez których przeprowadzenie aukcji byłoby niemożliwe, a także podmiotom działającym w imieniu lub na rzecz Organizatora Aukcji.

5. Dane oferenta przechowywane będą do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody oferenta (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania.

6. Oferent – stosownie do sytuacji – ma prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Oferent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w sytuacji ich przetwarzania przez Organizatora Aukcji na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora Aukcji np. w celach marketingowych (w tym do profilowania w tych celach).

8. Oferent ma prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na zgodzie oferenta.

9. Podanie danych osobowych przez oferenta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości rejestracji w systemie aukcji internetowych IGL oraz wzięcia udziału w aukcji.

 

§ 11. Rękojmia, gwarancja, stan Przedmiotu aukcji i jego oględziny

 

1. Sprzedający, o którym mowa w § 1 pkt. 1 ppkt. 1.11 lit. a), b) lub c) Regulaminu, wyłącza wobec nabywców Przedmiotów aukcji innych niż konsumenci odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotów aukcji oraz nie udziela na nie gwarancji.

2. Sprzedający, o którym mowa w § 1 pkt. 1 ppkt. 1.11 lit. a), b) lub c) Regulaminu, nabywcy Przedmiotu aukcji będącemu konsumentem udziela rękojmi za wady Przedmiotu aukcji oraz nie udziela na niego gwarancji. Sprzedający nie odpowiada jednak za wady Przedmiotu aukcji gdy oferent będący konsumentem, w chwili zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji o tej wadzie wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Sprzedający odpowiada za wady Przedmiotu aukcji jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Przedmiotu aukcji nabywcy. W przypadkach, gdy Przedmiotem aukcji jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od wydania Przedmiotu aukcji nabywcy.

3. Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące Sprzedającymi innymi niż Sprzedający, o których mowa w § 1 pkt. 1 ppkt. 1.11 lit. a)-c), mogą w sposób odmienny niż wskazany w pkt. 1-2 powyżej uregulować odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu aukcji i gwarancji. W takich przypadkach informacja o udzieleniu rękojmi lub gwarancji przez Sprzedającego i ich zakresie będzie zawarta w opisie aukcji.

4. Każdy użytkownik ma prawo, a oferent dodatkowo obowiązek zapoznać się z oferowanymi do sprzedaży Przedmiotami aukcji, w tym w szczególności z ich stanem technicznym, przed złożeniem oferty. Przedmioty aukcji przez cały czas trwania aukcji znajdują się w miejscu wskazanym w opisie aukcji. Przedmioty aukcji użytkownicy i oferenci mogą oglądać pod adresem wskazanym w opisie aukcji w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 8.30-16.

5. Publikowane przez Organizatora Aukcji zdjęcia, opisy i wyceny Przedmiotu Aukcji mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego opisu Przedmiotu Aukcji ani nie potwierdzają jego stanu technicznego. Jedynym źródłem informacji o stanie Przedmiotu Aukcji, jego oznaczeniu i technicznym opisie jest osobista, naoczna weryfikacja przez użytkownika bądź oferenta w miejscu udostępnienia Przedmiotu Aukcji przez Organizatora Aukcji. Organizator Aukcji nie bierze odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez uczestników bądź oferentów na podstawie opublikowanych materiałów poglądowych, odmienne od stanu faktycznego lub prawnego Przedmiotu aukcji, w związku z czym, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2 powyżej, nie mogą być one podstawą żadnych roszczeń z tego tytułu formułowanych przez użytkownika bądź oferenta wobec Organizatora Aukcji, w tym w szczególności nie dają mu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji czy żądania obniżenia jego ceny. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do oferentów będących konsumentami.

6. W przypadku gdy w ciągu 30 dni od dnia nabycia Przedmiotu aukcji od Sprzedającego przez nabywcę, nabywca pozyska informację, że Przedmiot aukcji w momencie sprzedaży był objęty zajęciem komorniczym, Sprzedający przyznaje nabywcy prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji. Prawo to nabywca może zrealizować składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży dotyczącej Przedmiotu aukcji w terminie 7 dni od dnia pozyskania informacji o objęciu Przedmiotu aukcji w momencie sprzedaży zajęciem komorniczym, każdorazowo nie później jednak niż w ciągu 35 dni od dnia nabycia przez nabywcę Przedmiotu aukcji od Sprzedającego.   

§ 12. Postanowienia końcowe

 

1. Organizator Aukcji zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany w przedmiotowym Regulaminie, a także wprowadzania zmian w funkcjonowaniu systemu aukcji internetowych IGL. O dokonaniu zmian użytkownicy i oferenci są powiadamiani przez publikację nowej treści Regulaminu na witrynie internetowej IGL dostępnej pod adresem www.aukcje.ideagetin.pl.

2. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo zablokowania oferentowi nie będącemu konsumentem możliwości składania ofert w  aukcjach organizowanych przy wykorzystaniu systemu aukcji internetowych IGL z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak posługiwanie się przez oferenta przy składaniu ofert oczywiście błędnymi danymi osobowymi,  niedokonywanie po wylicytowaniu Przedmiotu Aukcji jego odbioru w terminie określonym w Regulaminie itp.

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia aukcji lub jej zamknięcia bez rozstrzygnięcia, Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi oferentami w celu przeprowadzenia rokowań zmierzających do sprzedaży Przedmiotu aukcji poza aukcją.

4. Organizator Aukcji oraz Sprzedający w żadnym zakresie nie pokrywają ani nie partycypują w kosztach poniesionych przez oferenta w związku z uczestnictwem w aukcji, a w szczególności w kosztach związanych z dojazdem przez oferenta do miejsca oględzin Przedmiotu aukcji, odbiorem, załadunkiem oraz rozładunkiem Przedmiotu aukcji.

5. Użytkownika i oferenta obowiązuje zakaz dostarczania do systemu aukcji internetowych IGL treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

6. Każdy oferent ma możliwość dokonania zmiany swoich danych podanych w czasie rejestracji do systemu aukcji internetowych IGL. Dane podlegające weryfikacji muszą zostać pozytywnie zweryfikowane przez pracownika IGL w trybie określonym w § 3 pkt. 4  Regulaminu aukcji. Zmiany są skuteczne z momentem ich pozytywnej weryfikacji przez pracownika IGL.

7. Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem systemu aukcji internetowych IGL użytkownicy i oferenci mogą kierować pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@ideagetin.pl, na numer telefonu 801 199 199 lub listownie na adres siedziby Organizatora Aukcji. Każda skarga/reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia, którego dotyczy, wskazanie zastrzeżeń oraz wyraźnie sprecyzowane żądanie/roszczenie. Organizator Aukcji może zwrócić się do użytkownika bądź oferenta składającego skargę/reklamację, w związku z jej rozpatrywaniem, o dostarczenie niezbędnych informacji oraz dokumentacji dotyczącej składanej skargi/reklamacji. Organizator Aukcji rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, w terminie do 30 dni od dnia ich wniesienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W sprawach szczególnie skomplikowanych rozpatrzenie skargi/reklamacji może nastąpić w terminie 60 dni z tym, że Organizator Aukcji zawiadomi odpowiednio użytkownika na adres z którego skarga/reklamacja wpłynęła, a oferenta pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w panelu (koncie) oferenta, iż odpowiedź będzie wysłana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania skargi/reklamacji przez Organizatora Aukcji. Zawiadomienie zawierać będzie:

 1. informację co do przyczyn opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi,

 2. wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz

 3. określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Akceptując niniejszy regulamin oferent wyraża zgodę na otrzymywanie odpowiedzi na skargi/reklamacje pocztą elektroniczną.

8. Użytkownik bądź oferent wnoszący skargę/reklamację może zwrócić się z prośbą o pomoc w sprawie objętej reklamacją do Rzecznika Finansowego, a użytkownik bądź oferent będący konsumentem dodatkowo do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta, jak również wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie sporów miedzy Klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi dostępne są na stronach internetowych wymienionych instytucji.

9. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem lub zakupem Przedmiotu aukcji na aukcjach za pośrednictwem systemu aukcji internetowych IGL, których nie udało się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora Aukcji. Postanowienie to nie dotyczy użytkowników bądź oferentów będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 - wzór umowy sprzedaży dla konsumentów

Załącznik nr 2 – wzór umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji podmiotowi finansującemu

Załącznik nr 3 – wzór pełnomocnictwa do dokonania odbioru Przedmiotu aukcji